Lees eerst deel 1 van deze notitie!

1. Christus had Paulus niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Hij deed dit overigens niet met allerlei mooie en wijze woorden, maar op een simpele manier die typisch was voor Paulus.
2. God heeft juist mensen als Paulus aangewezen voor het prediken van het Evangelie. Niet bijzonder begaafd in het spreken en kwa wijsheid niets om trots op te zijn. Dit maakt allemaal deel uit van Gods plan.
3. Het Woord van het kruis is voor de mensen die verloren gaan als dwaasheid, maar voor ons, mensen die behouden worden, is het de kracht van God! Er staat namelijk geschreven: “Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen.”
4. Wat klinkt er idioter in de oren van een ongelovige dan een God die Zijn Zoon in de wereld gestuurd heeft om vermoord te worden door Zijn vijanden? En nog wel aan een Romeins kruis!
5. God heeft de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt. In haar eigen “wijsheid” kent de wereld de wijsheid van God niet, maar het heeft God behaagd om door de prediking van “dwaasheid” hen die geloven te redden.
6. Het Evangelie is voor Joden aanstotelijk, omdat zij tekenen verlangen. En het is voor de Grieken een dwaasheid, omdat zij wijze woorden zoeken. Dit maakt allemaal niet uit, want voor de geroepenen (uit zowel de Joden en Grieken) is het de kracht en wijsheid van God.
7. De wijsheid van God is niet als de wijsheid van mensen. Want het dwaze van God is wijzer dan de wijsheid van mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen.
8. Er zijn er niet veel die “wijs” of “nobel” zijn naar de standaarden van deze wereld, die geroepen zijn door God. God heeft de dwaze en zwakke dingen van deze wereld gekozen om de wijze en sterke dingen van deze wereld te beschamen.
9. Dit heeft God gedaan om er voor te zorgen dat er geen mens kan zeggen (opscheppen) dat het door zijn wijsheid komt dat God hem gekozen heeft, of dat zijn wijsheid hem gered heeft. De wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing die we hebben gekregen komt van Christus Jezus. “Wie roemt, roeme in de Here.”

Commentaar: Het heeft geen zin om te proberen het Evangelie, oftewel de wijsheid van God, aantrekkelijker te maken voor de wereld. Voor de wereld die de Geest niet heeft is het namelijk dwaasheid! Gewoon alleen het Evangelie is goed genoeg. Dit is het plan van God, al snap ik het zelf niet en ben ik in mijn dwaasheid geneigd om er dingen aan toe te voegen om ongelovigen over te halen. We moeten God hier maar gewoon in vertrouwen. Jesaja 55 zegt: “Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.”

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!