1. Omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moeten wij ons wapenen met dezelfde overtuiging als Hij had, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden met zondigen. Om niet langer te leven naar de begeertes van de mens, maar om de rest van ons leven in het vlees naar de Wil van God te leven.
2. We hebben genoeg van onze tijd, voordat Jezus in ons leven kwam, geleefd volgens de wil van de heidenen. Een wandel vol van het uitleven van seksuele verlangens, overmatig alcoholgebruik, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen.
3. Het is voor de ongelovigen vreemd dat wij niet meedoen aan hun rebellie, dus ze zullen slechte dingen over ons zeggen. Het is echter makkelijk om te zien dat zij in zonde leven, en zeker voor Hem die klaar staat om Zijn oordeel uit te spreken over de levenden en de doden.
4. Het Evangelie is om deze reden ook aan de doden gepredikt, zodat zij op dezelfde manier beoordeeld zullen worden als een mens in het vlees, maar leven zullen overeenkomstig met God in de geest.
5. Het einde van alle dingen is nabij. We moeten daarom nuchter zijn, en waken in gebed. 6. We moeten vol zijn van vurige liefde voor elkaar, want liefdadigheid zal een massa van zonden bedekken. We moeten zonder mopperen herbergzaam zijn tegen elkaar. We moeten de gaven die ieder van ons gekregen heeft gebruiken om elkaar te dienen, want zo geven we de rijkdom van de genade van God aan elkaar door.
7. Als er iemand spreekt, laat hem spreken als een profeet van God. Als men elkander dient, laat ons dit doen door middel van de volledige mogelijkheid die God ons gegeven heeft, opdat Hij in alle dingen geprezen word, wat mogelijk gemaakt is door Jezus Christus, aan Wie de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid toekomt.
8. We moeten niet denken dat het vreemd is als we in verhitte verdrukking raken, maar omdat wij daardoor deel hebben aan het lijden van Christus, mogen wij daar blij over zijn. Dan kunnen wij ons des te meer verheugen op de komst van Jezus.
9. We mogen ook blij zijn als we beledigd, belachelijk gemaakt, en uitgescholden worden omwille de Naam van Christus, want de Geest van de heerlijkheid en de Geest van God rust op ons. Want Hij wordt wel belachelijk gemaakt door hen, maar door ons wordt Hij verheerlijkt.
10. Niemand van ons moet lijden als moordenaar, of dief, of kwaaddoener, of als iemand die zich met iemand anders zijn zaken bemoeit. Maar als iemand lijdt als een Christen, laat hem zich niet schamen, maar laat hem God verheerlijken op die manier.
11. De tijd van het oordeel is aangebroken voor ons. Nu is de tijd van het lijden voor ons, maar de tijd van het lijden voor de ongehoorzamen is in eeuwigheid. Het lijden van ons is maar tijdelijk, en is niet vergelijkbaar met het lijden van de ongehoorzamen in eeuwigheid.
12. Dit hoofdstuk eindigt met de sobere waarheid dat de rechtvaardigen door al dit lijden heen moeten de redding te verkrijgen, volgens de Wil van God. Verzoekingen, verdrukkingen, belachelijk gemaakt worden, roddels, soms zelfs marteling en/of moord. We vertrouwen het behouden van onze zielen aan God, de trouwe Schepper, toe.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!