1. Paulus start deze brief aan Timotheus met de simpele waarheid dat hij een apostel van Jezus is naar het bevel van God, onze Zaligmaker, en de Heere Jezus. Timotheus verbleef in Efeze terwijl Paulus naar Macedonië reisde.
2. We moeten geen andere leer leren dan de leer van God. Ook moeten we ons niet bezighouden met fabels en geslachtsregisters. Wat is er mis met het bijhouden van stambomen? Op zichzelf niks, maar de mensen in Efeze waren hoogstwaarschijnlijk aan het opscheppen over de stammen waar ze vandaan kwamen. Dit creëerde onenigheid en vijandigheid.
3. Alle geboden komen neer op liefde uit een rein hart, uit een goed geweten, en uit een oprecht geloof.
4. Streef er niet naar om een leraar der wet te zijn. De wet is goed, zolang deze wettelijk gebruikt wordt. De wet is er namelijk niet voor rechtvaardigen, maar voor de onrechtvaardigen, halsstarrigen, goddelozen, zondaren, onheiligen, moordenaars, hoereerders, leugenaars, dieven, mensen die beloftes niet nakomen, en al het andere wat tegen de gezonde leer is.
5. God kan zelfs de ergste zondaars ,godslasteraars en verdrukkers veranderen, zalig maken en inzetten voor Zijn bediening. Kijk maar naar Paulus! Hij is zeer overvloedig in Zijn genade, barmhartigheid en liefde. Wat God zegt zal Hij doen. Hij heeft ons gered door Jezus te geven om voor ons te sterven, om voor ons de dood te overwinnen, en voor ons een eeuwig voorbeeld te zijn. Door in onze eeuwige Koning te geloven krijgen wij het eeuwige leven.
6. We worden bevolen de goede strijd te strijden, naar de profetieën die ons voorgegaan zijn. Altijd houdende het geloof, en een goed geweten.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!