1. Dienstknechten moeten respect hebben voor hun bazen, opdat de naam van God niet gelasterd word. Bazen die gelovig zijn zullen ook respect hebben voor hun knechten en hun dienen, omdat ze broeders zijn.
2. Als iemand iets anders onderwijst dan in de bijbel staat en dus niet overeenkomt met de woorden van Jezus, diegene weet niks, is arrogant en acht zichzelf hoger dan God. Dit soort mensen willen ruzie maken over de woorden van Jezus, en zijn vol van jaloezie, beledigingen en verdachtmakingen. Voor hen is het Evangelie alleen maar een manier om winst te maken.
3. Voor ons is godzaligheid wel een groot gewin, zolang we tevreden zijn met wat we hebben. We hebben niks in de wereld gebracht, en kunnen er ook niks uit meebrengen. Als wij eten en onderdak hebben, zouden wij daarmee genoegen moeten hebben.
4. Iemand die rijk wil worden zal in vele verzoekingen, valstrikken en domme en schadelijke verlangens vallen. Deze kunnen mensen doen verdrinken in verderf en ondergang, want de geldgierigheid is de bron van al het kwaad. Sommigen zijn in al hun lust afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelf met veel verdriet en pijn doorstoken.
5. Paulus smeekt ons om te vluchten van deze dingen, en in plaats hiervan naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid en zachtmoedigheid te jagen. We moeten de goede strijd van het geloof strijden, en grijpen naar het eeuwige leven waartoe wij geroepen zijn.
6. We moeten dit alles bevelen aan de rijken van de tegenwoordige wereld, opdat zij niet hoogmoedig zijn en hun hoop en vertrouwen leggen in de rijkdommen van deze wereld. In plaats daarvan kunnen gelovigen hun hoop en vertrouwen op de levende God stellen, die ons alle dingen rijkelijk verleent om gebruik van te maken. We moeten onze schatten in de hemel wegleggen, en niet op deze wereld. Opdat we rijk mogen worden in goede werken, het Evangelie verkondigend, en voor elkaar zorgend.
7. Het is goed om een afkeer te hebben van al het ongoddelijke en egoïstische geroep zonder waarde, en van de tegenstellingen van de zogenaamde “wetenschap”. Hierdoor zijn er namelijk al velen van het geloof afgeweken.
8. Paulus beveelt ons dit alles in de naam van God, die alles dingen leven maakt, en in de naam van Jezus Christus, de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen, en Heere der heren. Hij is degene die alleen onsterfelijkheid heeft, en woont in een ontoegankelijk licht, welke geen mens ooit gezien heeft, en welke eeuwige kracht en eer heeft.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!