1. We moeten onze hoofden erbij houden, en ons niet laten verleiden door mensen die zeggen dat ze weten wanneer Jezus komt. We weten dat Hij spoedig zal komen, maar we weten ook door Openbaringen dat er eerst een heleboel moet gebeuren voordat Hij komt.
2. Voordat Jezus komt zal eerst “de mens der zonde, de zoon der verderfs” geopenbaard zijn. Paulus beschrijft die persoon als iemand de zich verheft boven alles wat God genoemd wordt, en als God geëerd wordt. Hij zal in de tempel van God zitten en mensen laten geloven door allerlei tekenen, krachten en bedrieglijke wonderen dat hij god is.
3. God zal ieder die Jezus Christus niet als redder heeft aangenomen en die Zijn waarheid en liefde niet kennen een kracht der dwaling zenden. Zij zullen de leugens van de mens der zonde geloven, en hij zal hen verleiden om hem te aanbidden; Opdat zij veroordeeld zullen worden omdat zij de waarheid niet geloofd hebben, maar tevreden zijn geweest met ongerechtigheid.
4. God is de enige die de mens der zonde kan tegenhouden, en hem nu ook tegenhoud. Hij zal hem van ons vandaan halen, hem machteloos maken en hem vernietigen met de komst van Zijn Zoon, Jezus Christus.
5. We moeten God danken dat hij ons tot Hem heeft geroepen in zijn Evangelie om de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus te ontvangen. Daarom zegt Paulus: Sta sterk en blijf je inzetten voor het goede. De Hemelse Vader en Jezus hebben ons lief, en hebben ons een eeuwige troost en hoop gegeven in genade. “Vertrooste uw harten, en versterke u in alle goed woord en werk.”

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het woord van God!