1. Paulus gebiedt Timotheüs om sterk te staan in de genade van God, en om het Evangelie te vertellen aan betrouwbare mensen, welke dit ook weer aan anderen zullen vertellen.
2. We kunnen alle tegenslagen en moeilijkheden doorstaan als een goede soldaat van Jezus Christus. We moeten ons daarom niet bezighouden met de lusten van het leven, opdat we God, welke ons gekozen heeft als soldaat, tevreden mogen stellen. We moeten wettelijk strijden, want dan zullen we als een strijder beloond worden, en wanneer wij werken als een boer, zullen wij als een boer van de eerste vruchten mogen genieten.
3. We moeten altijd in gedachten houden dat Jezus, welke uit het zaad van David is, uit de doden is opgewekt. Om deze waarheid leed Paulus verdrukkingen als een kwaaddoener, maar al was hij gevangen genomen, het Woord van God was dat niet. Paulus verdroeg alles om er voor te zorgen dat het Evangelie de uitverkorenen zou bereiken.
4. Als Christenen zijn wij gestorven met Jezus, en zo zullen wij ook met hem leven. Als wij verdragen, zullen wij met Hem heersen. Als we Hem ontkennen, zal Hij ons ook ontkennen. Als wij ontrouw zijn, zal Hij trouw blijven, want Hij kan zichzelf niet ontkennen.
5. We moeten over deze dingen nadenken en hierover praten met anderen. We moeten hier alleen niet over ruziemaken, want dit zal niets goeds teweeg brengen. We moeten ijverig leren om een goede arbeider voor God te zijn, iemand die zich niet schaamt voor het Woord van God, maar dit gebruikt om het goede te doen.
6. We worden ernstig verzocht om spottende en nutteloze praat te vermijden, want dit zal alleen maar een toenemende hoeveelheid goddeloosheid veroorzaken. Zulke woorden zullen zich als een kanker verspreiden en mensen van het goede pad af leiden. Sommigen zeggen bijvoorbeeld dat de doden al opgestaan zijn, maar al is dit niet waar, sommige mensen geloven het.
7. De Heere kent de mensen die van Hem zijn, en iedere Christen moet de ongerechtigheid afleggen. Want in een groot huis staan niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en vaten van klei; Sommige ter ere, sommige ter onere. Als iemand zichzelf zuivert van de ongerechtigheid zal hij zijn als een vaat ter ere, geheiligd, geschikt voor het gebruik door de eigenaar en bereid om goed werk te verrichten.
8. We moeten vluchten voor jeugdige lusten en in plaats daarvan rechtvaardigheid, geloof, barmhartigheid en vrede met ieder die de Heere uit een puur hart volgt najagen. We moeten ook domme en ongeleerde vragen vermijden, want deze brengen onenigheid en ruzie voort.
9. Een dienaar van de Heere moet niet ruziën, maar moet tegenover iedereen aardig en geduldig zijn. Bereid om met zachtmoedigheid mensen te onderwijzen die tegenstaan, opdat God berouw in hen mag creëren en ze gered mogen worden uit de valstrikken van de duivel, die hun gevangen houdt en in zijn macht heeft.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!