1. Paulus betuigt het volgende aan Timotheüs, in de naam God en Jezus Christus, welke de levenden en de doden zal oordelen op de dag dat Hij komt en in Zijn Koninkrijk: Predik het woord en houdt er dag in en dag uit aan vast. Verbeter en bestraf in alle verdraagzaamheid en wijsheid.
2. Er zal een tijd zijn waar de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, waar ze hun eigen leraren opstellen die hun begeerten goedkeuren. Ze zullen zich keren tot fabels en de waarheid verlaten. (Ik ben er persoonlijk 100% zeker van dat die tijd gekomen is.)
3. Wij Christenen worden geroepen om in alles wakker te zijn en om verdrukkingen te lijden terwijl wij het werk van een evangelist doen. Ook al bekeren mensen zich niet, ieder moet het Evangelie horen.
4. Toen Paulus deze brief schreef, wist hij dat zijn dood nabij was. Hij heeft de goede strijd gestreden, zijn werk voltooid en het geloof behouden. Daarom is er nu een kroon van rechtvaardigheid voor hem weggelegd in de hemel, welke hem gegeven zal worden op de dag dat Jezus terug komt. En niet alleen aan hem, maar aan ieder die Jezus liefheeft.
5. Paulus heeft het in deze brief over een aantal mensen die hem slecht behandeld hadden, hem en het geloof in de steek gelaten hebbende, omdat zij de wereld lief hadden. We moeten niet in hun voetsporen treden maar in de voetsporen van Paulus en hen die zich wel aan het geloof vast hielden en gehoorzaam waren aan het Evangelie.
6. Aan het begin luisterde er niemand naar Paulus en zijn boodschap, maar liet iedereen hem aan zijn lot over. Toch was hij niet alleen, want God was bij hem en gaf hem kracht. Opdat het Woord gehoord zou worden, en bekend zou zijn onder alle heidenen.
7. God heeft hem om deze dingen uit de muil van de leeuw verlost. Paulus wist dat God hem van alle kwade werken zou beschermen, en hem zou bewaren tot Zijn hemels Koninkrijk.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!