1. In het eerste verbond waren recht tot godsdienst en het wereldlijke heiligdom te vinden. Met achter het eerste voorhangsel de kandelaar, de tafel, en de heilige toonbroden. En achter het tweede voorhangsel het tabernakel met een gouden wierookvat, en de ark van het verbond met daarin de gouden kruik met manna, de staf van Aaron, die gebloeid had, en de stenen tafels van het verbond. Op het deksel van de ark waren de cherubijnen (soort hogere rang engelen) van de heerlijkheid te vinden die de troon van genade overschaduwden. Hierover kan de auteur overigens niet in detail verdergaan.
2. Het hele jaar door gingen priesters het eerste tabernakel in, maar één keer per jaar ging de hogepriester het tweede tabernakel in. De priester bracht dan bloed met zich mee om dit voor zichzelf, en voor de misdaden het volk te offeren.
3. Het offeren, het ceremoniële eten en drinken, en de wetten van het oude verbond waren in die tijd nog van toepassing. Het waren schaduwen van wat komen zou. De weg naar het heiligste was nog niet duidelijk.
4. Al deze gebruiken konden het geweten niet rein maken. Onze Hogepriester Christus is echter het volmaakte, ware, en hemelse tabernakel ingegaan om Zijn eigen bloed te offeren voor onze zonden. Welk overigens niet met handen gemaakt is en niet tot deze wereld behoort.
5. Als het bloed van stieren en bokken en het as van de kalveren het vlees van de onreine mensen in die tijd konden heiligen, hoeveel meer kan dan het bloed van Jezus Christus, die zonder zonde was en door de eeuwige Geest Zich aan God gegeven had om voor onze zonden te sterven, onze harten en gewetens reinigen en veranderen om de levende God te willen dienen!
6. Het verbond wat God met ons heeft gesloten is net als een testament. Er moet iemand sterven voordat het van kracht wordt. Daarom werd het eerste verbond tussen God en Israël pas van kracht nadat Mozes het bloed van kalveren en bokken gemengd had met water, rode wol en hysop, en dit gesprenkeld had over de stenen tafels en over het hele volk. Dit was het bloed van het oude testament, welk God aan hen had geboden.
7. Mozes besprenkelde ook het tabernakel, en alle vaten met spullen voor de dienst met bloed. Want bijna alle dingen worden gezuiverd bij wet door bloed, en zonder bloed is er geen vergiffenis mogelijk.
8. De hiervoorgenoemde voorwerpen waren maar afbeeldingen van hemelse dingen, en deze werden gereinigd met bloed van kalveren en bokken. De echte hemelse dingen moesten echter met een beter offer gereinigd worden. Daarom is Christus het hemelse tabernakel ingegaan om Zijn eigen bloed voor eens en voor altijd te offeren aan God.
9. Zo zeker als (bijna) alle mensen eenmaal sterven en daarna beoordeeld worden, zo zeker zal Christus, nu Hij gestorven is om onze zonden weg te nemen, nogmaals verschijnen. Deze keer om ieder te redden die verlangend naar Hem uitziet.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!