1. In godsdienst moeten we niet discrimineren op basis van rijkdom of positie. Als we de rijke beter en met meer eerbied behandelen dan de arme maken we slechte beslissingen. God heeft de armen uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, en om erfgenamen te zijn van het Koninkrijk, welke Hij aan ieder die Hem liefheeft heeft belooft.
2. We kunnen onszelf niet redden door ons aan de wet van het oude verbond te houden. Het is natuurlijk goed om bijvoorbeeld het gebod “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf” aan te houden. Maar wie zich aan de hele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan het breken van alle geboden, en verdient de doodstraf.
3. We moeten dus laten zien dat wij alleen gered zijn door alles wat Jezus voor ons gedaan heeft door barmhartig te spreken en barmhartig te handelen, tegenover iedereen. Ieder die onbarmhartig is zal een onbarmhartig oordeel krijgen, maar ieder die barmhartig is zal een barmhartig oordeel krijgen.
4. Ieder die zegt dat hij gelooft terwijl dit niet te zien is aan zijn werken, van hem is zijn geloof is dood en nutteloos. Zijn geloof kan hem niet behouden. Boze geesten geloven ook wel dat er één God is, maar hun werken zijn nog steeds even slecht.
5. Geloof zonder goede werken is hetzelfde als zeggen tegen iemand die in de kou staat en geen kleding heeft: Wordt warm!, om er vervolgens niets aan doen. Het geloof van Abraham was hem niet tot rechtvaardigheid gerekend als hij niet gedaan had wat God van hem verlangde. Omdat hij dit wel deed, werd hij een vriend van God genoemd.
6. Ook Rachab, de hoer, is door haar goede werken gerechtvaardigd geworden toen zij de boodschappers in huis nam en langs een andere weg liet heengaan. Net zoals het lichaam zonder geest dood is, is het geloof zonder werken dood.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!