BijbelNotities

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt…

Ik ging op een zekere zondag naar de kerk en voordat ik wegging bad ik nog dat de preek van die dag over iets mocht gaan wat de gemeente echt nodig had, over iets wat de menigte zou bewegen om het Evangelie te gaan verkondigen en zich vast te bijten in het Woord van God. Hoe pakte de preek van die dag uit? Laten we zeggen dat de manier waarop God handelt vaak anders is dan we denken.

De preek heette “Van welke partij ben jij?” en het ging uiteindelijk over de verdeeldheid van de kerk. Hoe er steeds meer kerkelijke stromingen zijn, dat ze allemaal anders over het geloof denken en andere opvattingen hebben. De boodschap van de prediker was uiteindelijk dat we of we nou een pinkstergemeente, een evangelische gemeente, katholieken, gereformeerden, zevende dag adventisten, enzovoort zijn; dat we ondanks onze verschillen één geloof hebben en dat zolang we ‘allemaal in Jezus geloven en alles wat daarbij hoort’, dat we ‘alles neer moeten leggen en ons aan moeten sluiten’. “Wat maakt het allemaal nou uit?”

Hij had enkele bijbelse argumenten voor deze stellingen. Ten eerste verwees hij naar Galaten 5:19-21. Hier, zo wees hij uit, staat dat partijschap een werk van het vlees is en dat niemand die dit doet het Koninkrijk van God zal beërven. Hij gebruikte dit om uit te leggen dat we ons niet zo moeten afzonderen van anderen die andere ideeën hebben over God dan wij.

Ten tweede en zover ik mij kan herinneren als laatste hield hij ons dit voor: We zijn allemaal deel van één lichaam in Jezus volgens o.a. Efeziërs 4:4. Iedereen is anders en heeft zijn eigen functie in het lichaam. Als iedereen bijvoorbeeld een oog was, zou het hele lichaam bestaan uit oog. Maar een lichaam heeft ook een voet nodig, en een mond, etc. Diversiteit is dus juist goed!

Klinkt best redelijk, of toch niet?

Dit is een ideologie die zeer populair is onder een groot deel van de christenen. Er worden kreten rond gegooid als: ‘Als je maar in Jezus gelooft!’ of: ‘Als je maar een goed mens bent!’ en: ‘We zijn allemaal hetzelfde alleen onder een andere naam!’ en tot slot, het meest misbruikte vers uit de hele bijbel: ‘Oordeel een ander niet of je zal zelf geoordeeld worden!’. Ik weet niet zeker of de prediker het in zijn hart met deze dingen eens is, maar voor degenen die de preek hoorden leek het er wel heel erg op.

Laat me duidelijk zijn: Ik geloof dat er een hart achter deze preek zit die het beste wil voor de mensen van God en die echt gelooft dat wat hij predikte goed was. Ondanks ik het met hem eens ben dat de verdeeldheid in de kerk niet goed is, ga ik nu uitleggen waar ik denk dat hij zo fout zit dat het eeuwige slachtoffers kan maken.

Laat ik eerst zijn bijbelse stellingen behandelen. Partijschap is een werk van het vlees en dat klopt. Waarom? Omdat God het zegt. Het is echter belangrijk om naar de context van deze vers te kijken om te begrijpen wat er bedoeld wordt met partijschap. Er wordt onder andere gesproken over vijandschappen, toorn en ruzie. Het gaat hier dus over verschillen die voor vijandschap zorgen en die mensen tegen elkaar op hitsen. Dit betekent niet dat we niet overtuigd mogen zijn dat wij de waarheid hebben, en een ander niet. Tenminste, zolang we niet vijandig worden tegen elkaarof niks meer met elkaar te maken willen hebben. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar 3 Johannes 1, vanaf vers 9.

‘Maar Bram, het is onmogelijk om te weten wat de bijbel echt bedoelt en wat nou echt de waarheid is!’ God is het niet met u eens. 1 Johannes 5:13 zegt “Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.” We kunnen het dus weten! 2 Timotheus 3:16 zegt “Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid” Elk woord in de bijbel is dus gesproken door God en Hij vertelt alleen maar de waarheid. Wat er uit Zijn mond komt is goed.

Zijn volgende punt was dat we allemaal deel uitmaken van het lichaam van Jezus, en dat er dus verschil is tussen gelovigen in Christus. Ook dit klopt. We hebben allemaal een functie en een gave gekregen door de Heilige Geest om deze te gebruiken voor het Koninkrijk van God. Maar wil Paulus hiermee zeggen dat we een ander niet moeten vermanen als er iemand niet in de waarheid loopt, of dat als er een groep tegen de leer van de bijbel ingaat we hen moeten accepteren als broeders, alsof ze de waarheid hebben? Beslist niet! 

Één van de grootste stellingen was dat het allemaal niet uitmaakt wat je gelooft, zolang je maar gelooft in Jezus en alles wat daarbij hoort. Het zal u misschien verrassen, maar ik ben het hierover deels met hem eens. De verschillen tussen de meeste kerkelijke stromingen zijn zó klein dat het inderdaad niet uitmaakt, omdat ze fundamenteel hetzelfde geloof hebben en alles wat daarbij hoort. Maar wat is het geloof, en wat hoort daar allemaal bij?

Ik denk dat ik redelijk goed zit als ik zeg dat ons geloof het volgende is: Wij zijn allemaal zondaars. We komen tekort aan de hoge eisen die de wet van ons stelt en de wet eist de doodstraf als boete voor zonde. Omdat God zo van ons houdt heeft Hij Zijn Zoon, Jezus Christus, God en mens, naar de aarde gezonden, geboren van een vrouw, om het perfecte leven te lijden en om te sterven aan het kruis (en na drie dagen weer op te staan), boetend voor onze zonden in onze plaats. Opdat Zijn rechtvaardigheid aan ieder toegerekend zou worden die in Hem gelooft en zo kunnen onze zonden ons vergeven kunnen worden. We zijn dan niet gered door onze eigen rechtvaardigheid of onze eigen goede werken, maar door het geloof in Jezus. Echter, geloof zonder werken is dood, want wij worden veranderd door de Heilige geest en uit dankbaarheid, om te streven goede dingen te doen en om ons te houden aan de geboden van Jezus.

Als ik dit nu aan u zou vertellen, zou u waarschijnlijk zeggen: Amen, dit is waar christenen in geloven. Maar wat als ik u vertel dat er ‘christelijke’ stromingen zijn die dingen toevoegen aan deze fundamentele waarheid en er dingen vanaf halen?

Neem de katholieke kerk bijvoorbeeld: Ze vereren en bidden tot Maria, de moeder van Jezus, en andere heiligen. Hun idee is simpel gezegd dat God boos op ons is en dat we moeten bidden tot heiligen om een goed woordje bij God voor ons te doen. Dit gaat regelrecht tegen de leer van Jezus in! Hij zegt in Johannes 14:6: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.” en dat “de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders” (Johannes 4:23). En kijk naar al hun rituelen en goede werken die volgens hen nodig zijn om naar de Hemel te kunnen gaan, terwijl er meerdere keren in de bijbel beschreven staat dat “de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet.”(Romeinen 3:28) En wat de paus betreft: Hij claimt de vertegenwoordiger van God op aarde te zijn en hij meent dingen die in de bijbel staan te kunnen veranderen, bijvoorbeeld het feit dat God zegt dat homoseksualiteit een zonde is. (o.a. Romeinen 1:26-27 en 1 Korintiërs 6:9-10)

Gaan al deze dingen niet regelrecht in tegen wat de bijbel zegt? Maar zij geloven in deze dingen (en meer) en ze prediken dit. Moeten we groepen als katholieken dan als christenen zien? Ik denk van niet. Ik denk dat we ze net zo verloren moeten zien als mensen van het Joodse geloof en ongelovigen en ik heb er bijbelse argumenten voor.

Titus 1 geeft een voorbeeld van mensen die wel zeggen dat ze God kennen, maar ze geloofden niet dat Jezus de Zoon van God was. Ze zorgden voor een enorme oproer en ze zorgden dat hele huishoudens van het goede pad af geleid werden. Paulus zegt dat we hen de mond moeten stoppen en ons moeten vasthouden aan het getrouwe woord dat naar de leer is, om mensen die daar vanaf wijken te waarschuwen en om tegensprekers te laten zien dat ze fout zitten. Hij spreekt zelfs over scherp bestraffen; niet omdat we zo’n hekel aan ze hebben, maar “opdat zij gezond mogen zijn in het geloof”.

2 Johannes 1 zegt: “Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet” en: “Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet. Want die tot hem zegt: Zijt gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken.”. 

Galaten 1 zegt dat er maar één Evangelie is die waar is. Als er iemand komt die een Evangelie predikt die afwijkt van hetgeen wat in de bijbel staat, al is het een engel uit de hemel, “die zij vervloekt“. Als we dan een bladzijde omslaan naar Galaten 2 zien we een Paulus die Petrus openbaar aan het verbeteren is. Petrus en nog andere Joden die bij hem waren aten namelijk in afwezigheid van bepaalde mensen met een sterk Joods geloof (uit de kring van Jakobus) mét de heidense christenen, maar in aanwezigheid zonderden zij zich af van de heidenen. Zelfs Barnabas, een goede vriend van Paulus, deed mee met hun huichelarij. Zij waren zo bang van die Joden dat ze deden alsof de heidense christenen helemaal geen christenen waren en dat ze het Evangelie (tijdelijk) verwierpen. Paulus zag in dat de enige liefdevolle actie was om hen in het bijzijn van iedereen te confronteren!

Terwijl er nog vele andere brieven van de apostelen zijn waar valse doctrine aan bod komt, houd ik het op nog één laatste vers uit Hebreeën 13, namelijk 8-9: “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen; want het is goed, dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben, die daarin gewandeld hebben.” We moeten dus niet meegaan in de vreemde leringen!

“Wat maakt het allemaal nou uit?” Zoals u ziet maakt het nogal wat uit. Volgens mijn bijbel moeten we onszelf niet groeperen met mensen die een ander Evangelie verkondigen, moeten we hen waarschuwen en verbeteren en als we hen alleen al voorspoed wensen doen we mee aan hun boze werken.

“Maar Jezus heeft gezegd dat we anderen niet moeten oordelen!” Is dat zo? Lees eens goed en kom met me mee naar Matteüs 7. Jezus zegt dat we niet moeten oordelen, omdat we op dezelfde manier geoordeeld zullen worden. Dit klopt, maar kijk verder! Jezus maakt een vergelijking en Hij zegt: Als we een splinter in het oog van iemand anders zien, moeten we eerst ervoor zorgen dat er geen balk in ons eigen oog zit. Waarom? Niet omdat we de splinter niet mogen weghalen, maar omdat we dan de splinter in het oog van de ander scherp kunnen zien, om hem vervolgens eruit te halen! Als we wel de problemen van een ander zien maar we houden ons niet aan wat we prediken, is er een woord voor ons: hypocriet. (Meest misbruikte vers in de hele bijbel? Ik dacht het wel!)

Broeder of zuster, ik wil dat u het belang inziet van het verbeteren, straffen, corrigeren en onderscheiden van iemand die niet wandelt volgens de waarheid van de bijbel. Dit is een kwestie van leven of dood en neem het niet van mij aan, maar bestudeer uw bijbel. Mensen kunnen zeggen dat ze Jezus kennen, maar ik smeek u, bedenk het volgende scenario: “Ik ken Jan, en ik geloof dat hij bestaat. U kent Jan waarschijnlijk ook. Aardig en gezellig persoon, niet? Hij is een Nederlander, hij is mannelijk zoals de naam impliceert en hij heeft bruine ogen. Wat? De Jan die u kent heeft blauwe ogen? Ach, wat maakt het uit! We kennen allebei Jan!”

Wie een oor heeft, die hore…

« »

© 2018 BijbelNotities.