God is zeer prijzenswaardig! Deze psalm is een lofzang op Gods goedheid, en het herinnert mij eraan dat veel van de dingen die wij hier in het westen voor lief nemen, genadige giften zijn van onze goede God. In deze notitie zal ik een lijst maken van alle goede dingen van God die we in psalm tegenkomen.

1. ‘U hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen.’ Wanneer wij bidden hoeven we niet met allerlei mooie woorden te komen of op ons hoofd te gaan staan om gehoord te worden door God. Hij hoort al onze gebeden.

2. ‘… onze overtredingen, die verzoent U.’ Zelfs in de oud-testamentische tijd was er al een schaduw van de vergeving van onze zonden die zou komen in Jezus Christus, voor ieder die gelooft.

3. ‘Welzalig is hij die U verkiest en doet naderen, die mag wonen in Uw voorhoven’ Ieder die waarlijk gelooft en zich kan bekeren van zijn zonden is daar, voordat de wereld geschapen werd, voor uitgekozen. Hij kende ons voordat we geboren waren. Wat een voorrecht!

4. ‘wij worden verzadigd met het goede van Uw huis, met het heilige van Uw paleis.’ God zorgt voor ons. Dit is voor ons rijke westerlingen makkelijk te zeggen, maar het geldt voor iedereen in de wereld, ook voor gelovigen in arme landen. God geeft ons naar Zijn wil en wijsheid wat we nodig hebben. Zie ook Mattheüs 6:27.

5. ‘Met ontzagwekkende daden antwoord U ons in gerechtigheid …’ We hebben geen God die vanaf een afstandje kijkt naar de ellende op de aarde. Het lijkt misschien zo, maar het is niet zo. Hij is rechtvaardig. Hij is nu, op dit moment, bezig in de hele wereld om Zijn Wil te bewerkstelligen.

6. ‘Die de bergen vast doet staan door Zijn kracht, Die omgord is met macht; Die het bruisen van de zeeën stilt, het bruisen van hun golven en het rumoer van de volken.’ Dit is de (voor de mensen waarop Zijn wraak rust, oftewel de ongelovigen en de mensen onder de Wet) angstaanjagende waarheid van God. Hij is zeer machtig. Er is niemand die aan Zijn kracht ontkomt. Zelfs de bergen en de zee luisteren naar Hem. Dit is echter niet alleen angstaanjagend, maar voor de Heiligen een zeer vertroostende waarheid. Er is niets te klein of te groot dat God het niet in Zijn handen heeft.

7. ‘… waar de morgen gloort en de avond daalt, doet U juichen.’ We zijn als gelovigen niet alleen in de wereld. Er zijn overal in de wereld mensen die God aanbidden om wie Hij is, wat Hij doet, en wat Hij gedaan heeft.

8. ‘U zag om naar het land en gaf het overvloed, U maakt het zeer rijk …’ Als u de psalm niet eerst gelezen heeft voordat u deze notitie opende, neem dan nu even de tijd om hem goed door te lezen. De volgende verzen laten op een prachtige manier zien hoe de goedheid van God zichtbaar is in simpele dingen als een kudde in de wei, koren wat groeit, en regen die het gewas water geeft.

Het is denk ik goed om onszelf regelmatig aan al deze dingen te herinneren, zeker in onze steeds meer goddeloos wordende wereld. Waar is de dankbaarheid voor-, en de verwondering over de simpele dingen? Als het allemaal een resultaat is van een ongelukje in de kosmos is dat uitgesloten. Alles is dan nutteloos en uitzichtloos. Als het echter een gift is van een lieve en eindeloos wijze God, is er genoeg reden voor dankbaarheid en verwondering. Ik wil u daarom aanmoedigen om niets voor lief te nemen, maar in plaats daarvan de Here te prijzen voor alle goede dingen die Hij ons geeft. Dat is goed in Zijn ogen, en laat de wereld een voorproefje zien van Zijn karakter.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!