How great is our God
Sing with me
How great is our God
And all will see
How great, how great is our God
(How Great Is Our God, lied door Chris Tomlin)

Dat is het thema van deze psalm. Onze God is zo goed! Hij is, zoals ik in de vorige Bijbelnotitie al zei, zeer prijzenswaardig!

Deze psalm leert mij zien wat het doel van de christen (en ook de rest van de schepping) is: ‘Juich voor God, heel de aarde!’ Dit is onze missie op aarde, heel abstract bekeken; dit realiteit te laten worden door mensen te laten zien (door Jezus) wie God is. Hij is namelijk zeer te vrezen als we Zijn vijand zijn, maar ook ongeëvenaard bevredigend als we door Jezus Christus Zijn zoons zijn geworden. ‘Hoe ontzagwekkend bent U in Uw werken! Om de grootheid van Uw macht veinzen Uw vijanden dat zij zich aan U onderwerpen.’

Ja, onze taak zoals beschreven in deze psalm is simpelweg: ‘Kom en zie Gods daden’ Dan is het natuurlijk niet de bedoeling om alleen te zien en dan te vergeten. De ontzagwekkende daden van God dienen onze besneden harten tot aanbidding te bewegen.

Er zit in deze tekst ook een waarschuwing: ‘Hij heerst eeuwig met Zijn macht, Zijn ogen houden de wacht over de heidenvolken. Laten de opstandigen zich niet verheffen.’ In de tijd van het oude Testament waren wij heidenen natuurlijk nog niet ingegraft bij het volk van Israël. Over het algemeen kenden wij God, YHWH, niet. Wij waren een vijandig en opstandig volk, en de waarschuwing hier is duidelijk; God mag dan wel de God van Israël zijn, maar Hij ziet wat ieder mens op de aarde doet. Daarom: ‘Loof, volken, onze God; laat het geluid van Zijn roem horen, Die … niet toelaat dat onze voet wankelt.’

Ja, heidenvolken, bibber en beef. Prijs de Here, want Hij is sterk en laat Zijn volk niet in de steek. Met God aan hun kant waren de Joden onoverwinnelijk. Daarom kwam Rachab de hoer ook tot geloof; omdat zij (en overigens ook de rest van Jericho) de wonderbaarlijke verhalen van de overwinningen van Israël en hun God gehoord had, en nu kwam dat volk voor haar stad! (Jozua 2)

Nu gebeurt er iets bijzonders in deze lofzang. De psalmist denkt terug aan de beproeving waaraan God het volk onderworpen had: ‘Want U hebt ons beproeft, o God, U hebt ons gelouterd, zoals men zilver loutert. … U had de sterveling over ons hoofd doen rijden. Wij waren in het vuur en in het water gekomen, maar U hebt ons uitgeleid naar de overvloed.’ Het vereist een sterk geloof om al deze dingen te hebben moeten ondergaan, maar toch in de zelfde adem God te kunnen prijzen. ‘Ik zal met brandoffers Uw huis binnengaan’ Dit is een goed voorbeeld voor ons. In plaats van te mopperen over onze situatie horen we God te prijzen om wie Hij is, en omdat Hij belooft heeft ons niet in de steek te laten. Het mag er dan wel eens (soms vaak) niet uitzien alsof God ons hoort en bij ons is, maar ook dan moeten we Zijn Woord geloven. ‘want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen.’ (2 Korinthe 5:7)

‘Kom, luister, allen die God vrezen, en ik zal vertellen wat Hij aan mijn ziel gedaan heeft. Ik riep tot Hem met mijn mond, en Hij werd geroemd door mijn tong. Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heere zou mij niet hebben gehoord.’ Als de Farizeeën dit hadden gelezen en ook toegepast, was de geschiedenis heel anders verlopen. God kijkt niet enkel naar de externe dingen zoals geloftes, offers, en zelfs lofzang. Deze dingen waren (zijn) belangrijk, maar niets is zo belangrijk voor God als een oprecht hart. Als ons hart ver is van God, zal Hij onze gebeden niet verhoren. Door geloof in Jezus hebben wij allen echter een nieuw en oprecht hart gekregen, en al lijkt het soms alsof dit niet zo is wanneer we zondigen; dat is enkel de oude mens die aan het kruis met Jezus is gestorven. Die heeft niet langer het recht om ook maar enige invloed in ons leven te hebben. We zijn een nieuwe schepping; heilig en rechtvaardig, en God hoort ons als we Hem aanroepen.

Laat ik deze notitie afsluiten met de woorden waarmee ook de psalm afgesloten werd, en die iedere christen kan beamen: ‘Geloofd zij God, Die mijn gebed niet heeft afgewezen, en Zijn goedertierenheid mij niet heeft onthouden.’ Als u gelooft, is dit een wonder van God. Hij heeft Zijn goedheid u niet onthouden. Hij zal ook zeker uw gebed niet afwijzen, ook al is dat vaak erg lastig om te zien.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!