Dit is een krachtige psalm! Het is een overwinningslied, en het beschrijft de macht, goedheid, ontzagwekkendheid, zaligheid en wonderbaarlijkheid van God.

Deze psalm leert mij dat God altijd dezelfde blijft, en dat Zijn goedheid en Zijn plan voor de redding van de wereld door Jezus daadwerkelijk overal in het Oude Testament verweven zit. Ook leert het mij dat onze Here voor Zijn heiligen een God is van blijdschap en uitbundige vreugde, maar voor Zijn vijanden de schrik van hun leven. ‘zoals was smelt voor vuur komen de goddelozen om voor Gods aangezicht. Maar de rechtvaardigen verblijden zich, zij springen op van vreugde voor Gods aangezicht en zijn van blijdschap vrolijk.’ Dit is duidelijke taal.

We worden opgeroepen om uitbundig vrolijk te zijn! Dit is geen redeloze vreugde, zoals de zogenaamde vreugde die te vinden is in kroegen of voetbalstadia bijvoorbeeld. Nee, de vreugde die wij mogen ervaren is een vreugde die komt van het kennen van God in al Zijn goedheid: ‘spring op van vreugde voor Zijn aangezicht. Vader van de wezen en Rechter van de weduwen: dát is God in Zijn heilige woning; een God Die eenzamen in een huisgezin plaatst, Die gevangenen uitleidt in voorspoed; maar de opstandigen wonen in een dor land.’ Wie wordt er niet vrolijk van het feit dat dit onze God is! Hij is niet zoals zovelen die geen oog hebben voor de mensen die eigenlijk ongezien door het leven gaan, maar eigenlijk juist zo veel aandacht nodig hebben! Hij ziet het leed van de ongelukkigen en Hij zorgt voor hen.

Het volgende stuk beschrijft een interessant contrast tussen de vele aspecten van het karakter van God. Eerst zien we de ontzagwekkende kant van God: ‘toen U voortschreed door de wildernis, Sela, beefde de aarde, ook droop de hemel voor Gods aangezicht; zelfs deze Sinaï beefde, voor het aangezicht van God, de God van Israël.’ Dit stuk laat op poëtische wijze zien hoe heilig en machtig God is. Het doet me denken aan Deuteronomium 5; waarin God zichtbaar en hoorbaar tot Zijn volk spreekt, maar de grootheid van God is zo groot en angstaanjagend dat het volk Mozes smeekt om de Here te laten stoppen met spreken, omdat ze bang waren dat anders zouden sterven. Dit is onze God!

Maar daarna zien we opeens een andere kant van God: ‘U hebt zeer milde regen doen druipen, o God; Ú hebt Uw eigendom versterkt, toen het uitgeput raakte. U maakte Uw eigendom door Uw goedheid gereed voor de ellendige, o God.’ God is niet alleen angstaanjagend, maar Hij is ook zachtaardig. Hij zorgt voor ons, Hij versterkt ons, Hij geeft ons wat we nodig hebben; God is zo ongelooflijk goed voor ons. Hij geeft zelfs de overwinning over koningen en hun legers aan de zwakken: ‘De koningen van de legermachten vluchtten weg, zij vluchtten weg; maar zij die thuis bleef, deelde de buit uit.’

‘De berg Basan is een machtige berg, de berg Basan is een berg met vele toppen. Waarom, gebergte met al uw toppen, kijkt u met afgunst naar deze berg, die God als Zijn woning heeft begeerd?’ De betekenis van deze verzen zijn voor ons in het eerste opzicht misschien een beetje onduidelijk, maar as we dieper graven zien we dat het perfect aansluit op wat hiervoor gezegd werd. Basan was misschien wel een enorm gebergte, hoog, machtig en trots; maar God heeft de veel kleinere berg Sion uitgekozen om op te wonen. God kiest consequent voor de zwakken, de ongelukkigen, de verdrukten, de kleinen; om juist hén te gebruiken in- en voor Zijn plannen. Zoals Paulus zegt in 2 Korinthiërs 12: ‘En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.’ en: ‘Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden … ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.’

Nu komt er een stuk waar ik niet helemaal zeker over ben. In de staten-vertalingen staat er bij vers 19: ‘U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd, U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God!’ Dit klinkt goed, niet? Het laat zien hoe liefdevol God is; Hij deelt zelfs gaven uit onder opstandigen! Maar er is een probleem; andere vertalingen laten iets anders zien. Neem de NBG bijvoorbeeld: ‘Gij hebt gaven in ontvangst genomen onder de mensen, ja ook van weerspannigen – om daar te wonen, o Here God.’ In deze vertaling neemt God gaven van de opstandigen. Dit is een heel ander beeld!

Ik neig persoonlijk naar de eerste vertaling. Dit is omdat Paulus deze vers ongeveer op die manier gebruikt in zijn brief naar Efeze. Hij schrijft hier: ‘aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.’ (Efeze 4:7-8) Dit is weer een nét iets andere variant op deze vers, aangezien het woord ‘gevangenen’ hier vervangen is voor ‘gevangenis’. Het is zeer interessant om de opvattingen van vele theologen (o.a. van Calvin en Lincoln) over dit soort problemen te lezen, ik raad u aan om er zelf eens verder onderzoek naar te doen, aangezien ik er nu niet verder op in zal gaan.

‘Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid. … bij de HEERE, de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood.’ God houdt ons niet enkel in deze tegenwoordige dag staande, bij Hem vinden we zelfs eeuwig leven! Als christenen weten we dit allemaal, maar toch is het goed om hier vaak aan herinnerd te worden: Op die laatste dag zal God ons eeuwig leven geven, en Hij ‘zal de kop van Zijn vijanden verpletteren’. Dan zullen we feestvieren, en ieder zal het zien. De hele aarde zal voor Hem buigen, en koningen zullen Hem geschenken brengen. ‘Koninkrijken van de aarde, zing voor God; zing psalmen voor de Heere’!

‘Die rijdt door de aloude hemel der hemelen; zie, Hij laat Zijn stem klinken, een stem met macht.’ Ik moet bij deze vers denken aan een plaatje van een krachtige en forse strijder, die in zijn wagen voortgetrokken wordt door zijn witte paard; terugkerend van zijn overwinning. De mensen staan binnen de poort, ze juichen en kondigen zijn terugkomst aan. Zijn geliefde staat bij het kasteel op hem te wachten.

Die geliefde zijn wij, kerk! Wij zijn de bruid van Jezus. Het is soms moeilijk te beseffen, maar de Maker van de hele wereld kijkt naar ons op die manier! Zo houdt Hij van ons!

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!