‘Your best life now’ is misschien wel de meest achterlijke titel voor een “christelijk” boek aller tijden. Het is dan ook geen wonder dat de schrijver, Joel Osteen, een van de meest prominente welvaartsevangelisten is ter wereld. Och, wat kan ik mij opwinden over die schijnheilig lachende wolf in schaapskleding, maar dat is voor een andere keer.

Wat mensen zoals Osteen niet willen erkennen, is het feit dat het leven van een christen niet altijd over rozen gaat; nee, beslist niet! We zijn geroepen om de luxe en comfort van o.a. de vriendschap met deze wereld los te laten, ons kruis op te pakken en achter Jezus aan te gaan! We zullen het moeilijk hebben in deze wereld, dat is een belofte! (Johannes 16:33) Wanneer wij het dan verschrikkelijk moeilijk hebben, kunnen wij moed en hoop putten uit psalmen zoals deze.

Deze psalm is in de Herziende Statenvertaling getiteld als een ‘Gebed om redding’. En zo opent het ook: ‘Verlos mij, o God, want het water is tot aan de ziel gekomen. Ik ben gezonken in bodemloze modder, waarin men niet kan staan’ De gevoelens van machteloosheid in een schijnbaar hopeloze situatie waren David, de psalmist, niet onbekend. ‘Ik ben moe van het roepen, mijn keel is ontstoken … omdat ik steeds hoop op mijn God.’ Het leek wel alsof God zijn gebed niet aanhoorde in al zijn ellende. Zijn vijanden bleven hem haten zonder reden en ze behandelden hem op een valse en onrechtvaardige manier. Toch bleef hij hopen.

‘O God, U weet van mijn dwaasheid, mijn schulden zijn voor U niet verborgen.’ David wist dat hij niet perfect was, ook hij had gezondigd. ‘Laat door mij niet beschaamd worden wie U verwachten, Heere’ Ik ken dit gevoel wel denk ik. David was bang dat door zijn zonde de rest van de gelovigen tot schaamte zouden worden gebracht, of om het in andere woorden te stellen, om alle gelovigen naar beneden te halen door zijn fouten. Denk aan de grote hoeveelheid seksuele schandalen waar de katholieke kerk in betrokken is. Door hun zonde worden komen alle christenen in slecht licht gezet, en dat terwijl de katholieke leer / kerk absoluut niet christelijk is! Het verschil is dat David dit verschrikkelijk vind, terwijl vele seksueel misbruikende priesters alleen denken om hun eigen hachje. ‘Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen.’ (Mattheus 7-20)

Toch was het niet vanwege de zonde van David dat hij al deze oppositie te verduren had: ‘ter wille van U draag ik smaad’ Wat is het eigenlijk een ongelooflijk privilege om vanwege de sterke associatie met God gehaat te worden. Het getuigt van het feit dat David een man naar Gods hart was! ‘Want de ijver voor Uw huis heeft mij verteerd; al de smaad van wie U smaden, is op mij gevallen.’ Ik moet meteen denken aan de woorden van Jezus in Johannes 15: ‘Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. … Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen … Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn Naam, omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft.’ Mensen haten God, al kunnen ze Hem niet zien en beweren ze niet in Hem te geloven. We worden geboren met deze conditie. Maar als mensen hun haat niet kunnen uitnemen op een onzichtbare God, nemen ze het maar uit op de mensen van God. Ze kunnen immers het karakter van God in een volwassen gelovige zien!

‘Ik weende … maar het werd mij tot allerlei smaad. … Wie in de poort zitten, praten over mij, ik ben een spotlied van wie sterkedrank drinken.’ Ook dit zien we in onze tijd terug. Trouwe christenen worden gelabeld met allerlei negatieve termen, zoals bigots, fundamentalisten, religekkies. Allemaal omdat de mens vanuit zijn zondige natuur God haat!

Gelukkig zijn wij niet alleen in deze steeds kouder wordende wereld. Laten we ons op de Vader en op Jezus richten, zeker in een tijd van verdrukking, spot, en verachting. Hij weet wat we doorstaan; Hij heeft het immers allemaal zelf doorstaan. We mogen met David roepen: ‘Maar wat mij betreft, mijn gebed richt zich tot U, HEERE; er is een tijd van welbehagen, o God, vanwege Uw grote goedertierenheid; verhoor mij in de trouw van Uw heil.’ God laat ons niet alleen. Al worden we vervolgd, worden onze huizen ons afgenomen, worden bijeenkomsten verboden, worden afbeeldingen van het kruis afgebroken, enzovoort, enzovoort; God is soeverein. Onze eeuwige Schat kan ons niet afgenomen worden.

Toch zullen er momenten zijn dat we in zulke zware omstandigheden zitten, zij het vanwege verdrukking, ziekte, financiële problemen, dat we het licht aan het einde van de tunnel niet meer scherp in zicht hebben. Dan wil ik u nogmaals er aan herinneren dat we, net als David, dit gebed mogen bidden: ‘Verberg Uw aangezicht niet voor Uw dienaar, want de angst benauwt mij; verhoor mij spoedig.’

Hierna begint David te smeken of God spoedig met zijn vijanden wil afrekenen. De manier waarop hij dit doet komt waarschijnlijk niet erg liefdevol op ons over. ‘Laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien … Laat hun tentenkamp verwoest worden … Voeg misdaad bij hun misdaad, laat hen niet komen tot Uw gerechtigheid.’ Dit zijn sterke woorden. Is christendom dan toch geen religie van vrede en liefde? Laat ons hier even bij stilstaan en zorgvuldig de feiten nalopen.

1. Dit is een uitspraak van een man (David) die niets had gedaan om al deze haat te verdienen, maar toch wilden deze mensen hem vermoorden zonder enige reden. Davids reactie in deze situatie is begrijpelijk.
2. Davids reactie is niet alleen begrijpelijk, maar ook rechtvaardig en naar het Hart van God. We moeten niet vergeten dat God niet alleen liefde, maar ook rechtvaardig is. Als iemand straf verdient zal hij die ook krijgen. Die mensen verdienden straf. Ze waren verdorven en ze spotten met Gods uitgekozen koning voor die tijd.
3. Wij christenen, mensen van het nieuwe verbond, dienen ons niet op deze manier tegen onze vijanden op te stellen. ‘Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen’ (Mattheus 5:43-44) De wraak en het veroordelen is voor de Here, niet voor ons.

U zal dan zeggen: “Maar je spreekt jezelf tegen! Je beweerde eerst dat God genadevol is, en als je in Jezus gelooft, je de straf van God niet zal zien!” Dat klopt. Dit komt omdat wij wel schuldig waren, maar Jezus heeft onze straf gedragen. Deze substitutie wordt echter alleen effectief als we daar ook in geloven. We kunnen er vanuit gaan dat deze mensen wel degelijk een kans hebben gekregen om zich te bekeren, of een waarschuwing hebben gekregen om te stoppen met hun gedrag op een manier die toepasselijk was voor deze pre-christus tijd, net zoals de mensen in de tegenwoordige tijd een waarschuwing krijgen om zich te bekeren en in Jezus te geloven. Doen ze dit niet, zullen ze de wraak van God over zich heen krijgen op de dag van het oordeel. “Maar hoe kan God alle mensen die de waarschuwing niet gehoord hebben naar de hel sturen?” Dat is een gevoelige vraag, maar de Bijbel zegt inderdaad dat alle mensen die Jezus niet ontvangen naar de hel zullen gaan. Nu zijn er wel verschillende gradaties van straf in de hel, maar dit is allemaal te diepgaand voor deze Bijbelnotitie.

Wat ik wel in deze notitie kan zeggen is dit: ‘Ik zal Gods Naam loven met gezang en Hem met dankzegging groot maken. … Als de zachtmoedigen dit zien, zullen zij zich verblijden; u die God zoekt, uw hart zal leven. Want de HEERE hoort de armen, Hij veracht Zijn gevangen niet.’ Ik mag misschien niet alles snappen met betrekking tot de hel en straf, het lijd waar we doorheen moeten gaan, of zelfs op wat voor manier God de wereld gemaakt heeft. Sommige dingen gaan af en toe regelrecht tegen mijn idee van rechtvaardigheid in, maar ik ben helaas niet perfect. Als ik perfect was, had ik Gods rechtvaardigheid volledig gekend en erkend. Als ik perfect was, wist ik exact het antwoord op al deze vragen. Maar dit weet ik wel; dat God goed is voor hen die Hem zoeken. Hij zorgt voor de zachtmoedigen, Hij geeft kracht aan hen die niet op hun eigen kracht kunnen / willen vertrouwen. Hij heeft het Koninkrijk beloofd aan Zijn volgelingen, ‘wie Zijn Naam liefhebben, zullen daarin wonen.’

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!